FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षाको पुनर्योग र ग्रेड वृद्धि परीक्षा सम्बन्धी सूचना

आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

शिक्षकको प्रतियोगितान्मक परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

अन्तर्वाताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

विज्ञ स्रोत शिक्षक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

२०८०-१२-२४ शिक्षक छनोटको सुचना

२०८० शिक्षक छनौट सम्बन्धमा

विद्यालय स्थापना र कक्षा थप गर्न अनुमति पत्र बुझिलिने बारेको ७ (सात) दिने सूचना

संस्थागत विद्यालयहरुले पाठ्यपुस्तक र छात्रवृति कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

रकम माग फाराम पेश गर्ने बारे

Pages