FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Career/पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको बारे

परिक्षा सम्बन्धी संशोधित सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ।

नगर प्रहरी नायब निरीक्षक तथा नगर प्रहरी पदको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सुचना (संशोधित)

विशेषज्ञ सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना

दरखास्त फारम यसै सूचना संग PDF फाइल बनाई राखिएको छ । 

सेवा करार पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना संशोधित गरिएको बारे

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

Pages