FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Career/पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना

रोजगार सहायक पदको नतिजा तथा अन्तिम योग्यताक्रमको सुची

कृषि स्नातक (अधिकृत) पदको सेवा करार सम्बन्धी सूचना

करारको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचनाको लागि दरखास्त फाराम

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा छनौट परिक्षा सम्बन्धमा

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक सूचि प्रकाशन हुने मिति तोकिएको बारे ।

रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्वन्धी पाठ्यक्रम

नगर प्रहरी नायब निरीक्षक र नगर प्रहरी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages