FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Career/पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना [Digital Initiator]

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना [Digital Initiator]

प्रयोगात्मक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना [Digital Initiator]

Digital Initiator (Intern) पदको संक्षिप्त सुची (Short List) प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक परिक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना

Digital Initiator (Intern) सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

Electrical Engineer पदको सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

Structural Engineer र GIS/Geomatic Engineer पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको बारे (Structural Engineer र GIS/Geomatics Engineer)

अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना (सामी कार्यक्रम)

Pages