FAQs Complain Problems

धनगढी उपमहानगरपालिका राजपत्रहरु:

राजपत्र Documents प्रकाशित मिति
आर्थिक ऐन २०७६/०७७ PDF icon arthik ain 076.077 .pdf Wednesday, July 17, 2019 - 14:52
विनियोजन ऐन २०७६ PDF icon biniyojan ain.pdf Tuesday, July 16, 2019 - 13:18
धनगढी उप-महानगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ PDF icon Finalबिनियोजन ऐन-2.pdf Sunday, June 23, 2019 - 17:19
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ PDF icon अपांग कार्यविधि.pdf Tuesday, March 19, 2019 - 10:24
बजार अनुगमन सम्बन्धी राजपत्र PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf Friday, February 1, 2019 - 10:46
विनियोजन ऐन २०७५ PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf Monday, September 10, 2018 - 11:19
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ PDF icon उपभोक्ता समिति कार्यविधि राजपत्र.pdf Tuesday, August 28, 2018 - 12:48
करारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राजपत्र PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf Wednesday, August 22, 2018 - 11:30
सार्वजनिक निजि साझेदारी सम्बन्धी ऐन धनगढी २०७४ PDF icon सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:38
सहकारी ऐन धनगढी, २०७४ PDF icon सहकारी विधेयक २०७४ राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:37
शिक्षा ऐन धनगढी २०७४ PDF icon शिक्षा ऐन राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:36
फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन धनगढी, २०७४ PDF icon फोहोर मैला व्यवास्थापन ऐन राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:35
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन धनगढी २०७४ PDF icon न्यायिक समिति राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:32
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन धनगढी, २०७४ PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:31
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन धनगढी, २०७४ PDF icon आर्थिक ऐन राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:29
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:26
भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड २०७४ PDF icon भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड २०७४.pdf Thursday, April 19, 2018 - 08:59
धनगढी उपमहानगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७४ PDF icon धनगढी उपमहानगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७४.pdf Monday, April 9, 2018 - 10:58
राजपत्रको प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन कार्यविधि.pdf Monday, April 9, 2018 - 10:57
जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७४ PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७४.pdf Monday, April 9, 2018 - 10:56
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf Monday, April 9, 2018 - 10:55
आर्थिक सहायता कार्यविधि PDF icon आर्थिक सहायता कार्यविधि.pdf Monday, April 9, 2018 - 10:51
टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ PDF icon टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४.pdf Monday, April 9, 2018 - 10:44
धनगढी उप-महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ राजपत्र PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता राजपत्र.pdf Wednesday, March 28, 2018 - 10:31
धनगढी उप-महानगरपालिकाको नगर सभा संचालन कार्यविधि-२०७४ राजपत्र PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि राजपत्र.pdf Wednesday, March 28, 2018 - 10:30
धनगढी उप-महानगरपालिकाको नगरकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी बनेको कार्यविधि २०७४ राजपत्र PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि राजपत्र.pdf Wednesday, March 28, 2018 - 10:29
धनगढी उप-महानगरपालिकाको नगरकार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ राजपत्र PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली राजपत्र.pdf Wednesday, March 28, 2018 - 10:28
धनगढी उप-महानगरपालिकाको नगरकार्यपालिका (कार्य बिभाजन) नियमावली २०७४ राजपत्र PDF icon कार्यविभाजन नियमावली राजपत्र.pdf Wednesday, March 28, 2018 - 10:27
धनगढी उप-महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता सम्बन्धी विनियमावली-२०७४ राजपत्र PDF icon कर्मचारीहरुको आचारसंहिता राजपत्र.pdf Wednesday, March 28, 2018 - 10:26