FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिति २०७६/१२/०९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णय PDF icon 2076_12_09.pdf 6 days 43 min ago
मिति २०७६/११/१५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076_11_15.pdf 4 weeks 1 day ago
मिति २०७६/१०/१७ गतेको ३८ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2076_10_17.pdf 1 month 2 weeks ago
मिति २०७६/७/२६ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2086-07-27.pdf 4 months 2 days ago
मिति २०७६/५/२७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076_5_27.pdf 6 months 1 week ago
मिति २०७६/३/७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076.3.7.pdf 8 months 3 weeks ago
मिति २०७६/३/६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076.3.6.pdf 8 months 3 weeks ago
मिति २०७६/३/०४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076..3.4.pdf 8 months 3 weeks ago
मिति २०७६/०२/३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णय PDF icon 2076.02.30.pdf 9 months 2 weeks ago
मिति २०७६/२/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2076.02.26.pdf 9 months 3 weeks ago

Pages