FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिति २०७६/०२/३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णय PDF icon 2076.02.30.pdf 4 days 9 hours ago
मिति २०७६/२/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2076.02.26.pdf 1 week 1 day ago
मिति २०७६/२/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2076.02.22.pdf 1 week 1 day ago
मिति २०७६/१/१४ गते को २९ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णय PDF icon 2076_1_14.pdf 1 month 1 week ago
मिति २०७६/१/१४ गते को २९ औं कार्यपालिका बैठकको प्रेश बिज्ञप्ति PDF icon 2076-1-14.pdf 1 month 2 weeks ago
२८ औ कार्यपालिका मिति २०७५/१२/२६ गते बैठकको निर्णयहरु PDF icon 20175-12-26.pdf 2 months 2 days ago
२७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु (२०७५/१०/१८) PDF icon d2075-10-18.pdf 2 months 1 week ago
२६ औ बैठक मिति २०७५/०९/१२ गते PDF icon २६ औ बैठक मिति २०७५-०९-१२ गते.pdf 5 months 1 week ago
मिति २०७५/०७/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075_07_29.pdf 6 months 2 weeks ago
मिति २०७५/०६/२८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075_06_28.pdf 6 months 2 weeks ago

Pages