FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिति २०७६/७/२६ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2086-07-27.pdf 1 month 3 weeks ago
मिति २०७६/५/२७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076_5_27.pdf 4 months 3 days ago
मिति २०७६/३/७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076.3.7.pdf 6 months 2 weeks ago
मिति २०७६/३/६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076.3.6.pdf 6 months 2 weeks ago
मिति २०७६/३/०४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076..3.4.pdf 6 months 2 weeks ago
मिति २०७६/०२/३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णय PDF icon 2076.02.30.pdf 7 months 1 week ago
मिति २०७६/२/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2076.02.26.pdf 7 months 2 weeks ago
मिति २०७६/२/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2076.02.22.pdf 7 months 2 weeks ago
मिति २०७६/१/१४ गते को २९ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णय PDF icon 2076_1_14.pdf 8 months 2 weeks ago
मिति २०७६/१/१४ गते को २९ औं कार्यपालिका बैठकको प्रेश बिज्ञप्ति PDF icon 2076-1-14.pdf 8 months 4 weeks ago

Pages