FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/९/२१ गतेका निर्णयहरु PDF icon 2074.9.21.pdf 2 years 6 months ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/८/२९ गतेका निर्णयहरु PDF icon 2074_08_29.pdf 2 years 6 months ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/७/२८ का निर्णयहरु PDF icon 2074-7-28.pdf 2 years 8 months ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/७/२४ का निर्णयहरु PDF icon 2074-7-24.pdf 2 years 8 months ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/६/३१ का निर्णयहरु PDF icon 2074-6-31.pdf 2 years 8 months ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/५/१९ का निर्णयहरु PDF icon 2074-5-19.pdf 2 years 8 months ago
नगरपालिका बोर्ड बैठक २०७४/५/२७ गतेका निर्णयहरु PDF icon nirnaya 2074.05.27.pdf 2 years 10 months ago
नगर कार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/४/१० PDF icon 2074_4_10.pdf 2 years 11 months ago
नगर कार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/३/२८ PDF icon 2074_3_28.pdf 2 years 11 months ago
नगर कार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/३/२६ PDF icon 2074_3_26.pdf 2 years 11 months ago

Pages