FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
२७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु (२०७५/१०/१८) PDF icon d2075-10-18.pdf 7 months 1 week ago
२६ औ बैठक मिति २०७५/०९/१२ गते PDF icon २६ औ बैठक मिति २०७५-०९-१२ गते.pdf 10 months 1 week ago
मिति २०७५/०७/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075_07_29.pdf 11 months 2 weeks ago
मिति २०७५/०६/२८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075_06_28.pdf 11 months 2 weeks ago
मिति २०७५/०५/३० गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णयहरु PDF icon 2075-05-30 n.pdf 1 year 1 month ago
मिति २०७५/०४/३० गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075-04-30.pdf 1 year 2 months ago
मिति २०७५/०३/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075-03-22.pdf 1 year 2 months ago
मिति २०७५/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075-03-09.pdf 1 year 2 months ago
मिति २०७५/०२/३१ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon New Doc 2018-06-17.pdf 1 year 5 months ago
मिति २०७५/०२/२३ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णय PDF icon New Doc 2018-06-06.pdf 1 year 5 months ago

Pages