FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिति २०७६/३/७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076.3.7.pdf 10 months 3 weeks ago
मिति २०७६/३/६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076.3.6.pdf 10 months 3 weeks ago
मिति २०७६/३/०४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076..3.4.pdf 10 months 3 weeks ago
मिति २०७६/०२/३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णय PDF icon 2076.02.30.pdf 11 months 3 weeks ago
मिति २०७६/२/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2076.02.26.pdf 11 months 3 weeks ago
मिति २०७६/२/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2076.02.22.pdf 11 months 3 weeks ago
मिति २०७६/१/१४ गते को २९ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णय PDF icon 2076_1_14.pdf 1 year 3 weeks ago
मिति २०७६/१/१४ गते को २९ औं कार्यपालिका बैठकको प्रेश बिज्ञप्ति PDF icon 2076-1-14.pdf 1 year 1 month ago
२८ औ कार्यपालिका मिति २०७५/१२/२६ गते बैठकको निर्णयहरु PDF icon 20175-12-26.pdf 1 year 1 month ago
२७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु (२०७५/१०/१८) PDF icon d2075-10-18.pdf 1 year 1 month ago

Pages