FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

प्राथमिक स्थायी शिक्षकको पदस्थापनका लागि विद्यालय छनौट फाराम

बालविकास शिक्षकको पदस्थापनका लागि विद्यालय छनौट फाराम

पुल दरबन्दीका शिक्षकहरुबाट दरबन्दी थप हुने विद्यालयमा पदस्थापना भई जानका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना

शिक्षक सरुवा सहमति सम्बन्धमा

विद्यालयमा लिइने अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धमा

विद्यालयको आर्थिक कारोबार सम्बन्धमा

सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा

प्रधानाध्यापक वैठक सम्बन्धमा

IEMIS मा विद्यार्थी विवरण अध्यावधिक गर्ने बारे

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

Pages