FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिति २०७६/२/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2076.02.22.pdf 3 years 2 months ago
मिति २०७६/१/१४ गते को २९ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णय PDF icon 2076_1_14.pdf 3 years 3 months ago
मिति २०७६/१/१४ गते को २९ औं कार्यपालिका बैठकको प्रेश बिज्ञप्ति PDF icon 2076-1-14.pdf 3 years 3 months ago
२८ औ कार्यपालिका मिति २०७५/१२/२६ गते बैठकको निर्णयहरु PDF icon 20175-12-26.pdf 3 years 3 months ago
२७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु (२०७५/१०/१८) PDF icon d2075-10-18.pdf 3 years 4 months ago
२६ औ बैठक मिति २०७५/०९/१२ गते PDF icon २६ औ बैठक मिति २०७५-०९-१२ गते.pdf 3 years 7 months ago
मिति २०७५/०७/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075_07_29.pdf 3 years 8 months ago
मिति २०७५/०६/२८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075_06_28.pdf 3 years 8 months ago
मिति २०७५/०५/३० गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णयहरु PDF icon 2075-05-30 n.pdf 3 years 10 months ago
मिति २०७५/०४/३० गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075-04-30.pdf 3 years 11 months ago

Pages