FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिति २०७७/०४/०६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon nirnaya11.pdf 1 year 11 months ago
मिति २०७७/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon nirnaya 1.pdf, PDF icon Nirnaya 2.pdf, PDF icon Nirnaya 3.pdf, PDF icon Nirnaya remaining.pdf 2 years 1 month ago
मिति २०७७/०२/१५ गते बएको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2077_02_15.pdf 2 years 2 months ago
मिति २०७७/०२/०६ गते बएको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2077_02_06.pdf 2 years 2 months ago
मिति २०७७/०१/३१ गते बएको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2077_01_31.pdf 2 years 2 months ago
४३ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon ४३ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णहरु.pdf 2 years 2 months ago
४२ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णय PDF icon ४२ औँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf 2 years 2 months ago
४१ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ४१ औँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf 2 years 2 months ago
४० औँ कार्यपालिका वैकका निर्णयहरु । PDF icon ४० औं कार्यपालिका वैठका निर्णयहरु.pdf 2 years 2 months ago
मिति २०७७/०१/२६ गते बसको ४५ औं कार्यपालिका वैठका निर्णयहरु । PDF icon ४५ औै कार्यपालिका वैठकमा का निर्णयहरु.pdf 2 years 3 months ago

Pages