FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
४४ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon ४४ औं कार्यपालिका वैठक को निर्णयहरु.pdf 2 years 3 months ago
मिति २०७६/११/१५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076_11_15.pdf 2 years 5 months ago
मिति २०७६/१०/१७ गतेको ३८ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2076_10_17.pdf 2 years 6 months ago
मिति २०७६/७/२६ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2086-07-27.pdf 2 years 8 months ago
मिति २०७६/५/२७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076_5_27.pdf 2 years 10 months ago
मिति २०७६/३/७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076.3.7.pdf 3 years 1 month ago
मिति २०७६/३/६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076.3.6.pdf 3 years 1 month ago
मिति २०७६/३/०४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076..3.4.pdf 3 years 1 month ago
मिति २०७६/०२/३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णय PDF icon 2076.02.30.pdf 3 years 1 month ago
मिति २०७६/२/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2076.02.26.pdf 3 years 2 months ago

Pages