FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

प्राकृतिक एवं खनिज जन्य बस्तुमा निकासी शुल्क दस्तुर संकलन कार्यको दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धि सूचना

कृषि जन्य बस्तुको कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्का दिने सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/७/४

निकासी शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का सम्बन्धमा सूचना

ठेक्का नं 02/DSMC/075/76 र 03/DSMC/075/76 को आशय पत्रको सूचना

सडक बत्ति तथा कार्यालयमा प्रयोग हुने बुजिलोका सामान सम्बन्धी सूचना

कृषि जन्य बस्तुको कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्का दिने सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०४/२७

बस विसौनीमा सवारी साधन पार्किङ शुल्क संकलन कार्य सम्बन्धी ठेक्का

बस विसौनीमा सवारी साधन पार्किङ शुल्क संकलन कार्य सम्बन्धी ठेक्का

तेस्रो पटक प्रकाशित: २०७५/०४/२३

सडक बत्ति तथा कार्यालयमा प्रयोग हुने विजुलीका सामान खरिद सम्बन्धि सूचना

प्राकृतिक श्रोत उपयोग कार्यको ठेक्का दिने सम्बन्धि सूचना

जिवजन्तुको कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित सूचना २०७५/०४/०१

Pages