FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना (Construction of Factory House, Guard House, Vermic Post and gravel work at ward 16 DMSC र सरसफाई शुल्क (प्रदुषण शुल्क) संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने कार्य)