FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

नगर प्रमुख शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुको Online (Google Meet) Model मा पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी तालिमको सूचना