FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

सडक तथा भवन निर्माण सम्बन्धि (ठेक्का नं. 51/52/53/54/55) बोलपत्र आवाहनको सूचना

ठेक्का नं ३९, ४० र ४१ को बोलपत्रको आशय पत्र सूचना

ठेक्का नं. 37 र ३८ (स्कुल भवन निर्माण) सम्बन्धी बोलपत्रको आशय पत्र सूचना

ठेक्क नं. 35 र 42 भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्रको आशय पत्र सूचना

ठेक्का नं. 32 ह्युम पाइप खरिद सम्बन्धि बोलपत्रको आशय पत्र सूचना

सडक निर्माण (ठेक्का नं. ४३-५०) को बोलपत्र आवाहनको सूचना

सडक मर्मत सम्बन्धि बोलपत्र आवाहनको सुचना

ठेक्का नं. २७ देखि ३१ सम्मको बोलपत्रको आशय पत्र सूचना

ठेक्का नं 8 देखि 15 र 17 देखि 26 DSMC/2075/76 को आशय पत्रको सूचना

काठ डांक बढाबढ द्वारा लिलाम विक्रीको सूचना

Pages