FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

फोहरमैला व्यवस्थापनमा सहकार्यको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

गौशाला व्यवस्थापनमा सहकार्यको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

योजना सम्झौता गर्ने बारे पुन : ताकेता गरिएको बारे

सहभागि गराई दिने वारे ।

सहभागि गराई दिने वारे ।

जिल्लान्तर सरुवा सहमतिमा आवश्यक समन्वय गर्ने बारे

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

विवरण पठाइदिने बारे

लेखा परीक्षक छनौटका लागि सिफारिस पठाउने बारेमा

सूचना पठाएको बारे