FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Notices & General Regulations/ सूचना र सामान्य नियमवाली

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई योजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई योजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई योजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा

परिक्षा कार्यक्रम संसोधन सम्बन्धमा

परिक्षा मिति र समय तपशिल अनुसार हुने गरि संसोधन गरिएको

सहभागी पठाईदिने बारे

सूचना टास गरी जानकारी पठाई दिने बारे

मत्स्यपालन पोखरी निर्माण/पोखरी सुधार अनुदान सम्बन्धमा

बगर खेति कार्यक्रम संचालन सहयोग (५०% अनुदान) सम्बन्धमा

प्रांगारिक मलमा अनुदान सम्बन्धि सुचना (सत प्रतिसत १००%)

Pages