FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्णय

मिति २०७९/०७/२१ गतेक दिन बसेको बाह्रौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०५/३१ गतेका दिन बसेको एघारौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०५/२२ गतेका दिन बसेको दशौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०५/०१ गतेका दिन बसेको नवौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०४/१५ गतेका दिन बसेको आठौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०३/३१ गतेका दिन बसेको सातौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०३/०९ गतेका दिन बसेको छैठौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०३/०८ गतेका दिन बसेको पाँचौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०३/०५ गतेका दिन बसेको चौथो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०२/२३ गतेका दिन बसेको तेस्रो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

Pages