FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्णय

मिति २०७७/१०/२९ मा बसेको ५८ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

मिति २०७७/०९/२० गते बसेको ५७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

मिति २०७७/०९/१४ मा बसेको ५६ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु ।

मिति २०७७/०९/०५ गते बसेको ५५ औँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु ।

मिति २०७७/०७/२७ मा बसेको ५४ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु ।

मिति २०७७/०५/१५ मा बसेको ५३ औं कार्यपालिका वैठका निर्णयहरु ।

मिति २०७७/०४/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७७/०४/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७७/०४/०६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७७/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु