प्राकृतिक श्रोत कर संकलन सम्बन्धि बोलपत्रको आशयपत्रको सूचना