FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

जानकारी सम्बन्धमा

२२ ‌औँ भुकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

आवश्यक सहयोग गरी दिन हुन

प्र.अ बैठक सम्बन्धमा

अस्पताल सर-सफाई कार्यक्रममा सहभागी भईदिन हुन

कर्मचारीहरुको विवरण अध्यावधिक गरी पठाउने

विद्यालय बिदा सम्बन्धि ।

योजना सम्झौता गर्ने बारे पुनः ताकेता गिरएको

उपस्थित भैदिने बारे

EMIS Upload सम्बन्धि सूचना (ध.उ.म.न.का सम्पुर्ण विद्यालयहरु)