FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना

कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटप आदि मर्मत गर्दा लाग्ने सामग्रीको खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना

मसलन्द लगायत कार्यालयका अन्य सामानहरु सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

सडक बत्ति खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

पशुहाट बजार र सल्टर हाउसको व्यवस्थापन सम्बन्धि आशयपत्र आवाहनको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको लिजिंग व्यवस्थापन सम्बन्धि आशयपत्र आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

कनरी पार्क संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि आशयपत्र आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

बसपार्क ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

कनरी पार्क संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि आशयपत्र आव्हानको सूचना

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको लिजिंग व्यवस्थापन सम्बन्धि आशयपत्र आव्हानको सूचना