FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

कवाडी कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

विज्ञापन कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

चमेना गृह संचालन सम्बन्धि शिलबन्दी प्रस्तावको सूचना

आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (Generator)

सरसफाई शुल्क संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

विज्ञापन कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

बहाल वितौरी संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

कवाडी कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

ठेक्का नं 51/DSMC/2076/077 को बोलपत्रको आशयपत्र सूचना

ठेक्का नं 46/ 47/ 48/DSMC/2076/077 को बोलपत्रको आशय पत्र सुचना