FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्णय

मिति २०७६/७/२६ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६/५/२७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६/३/७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६/३/६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६/३/०४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६/०२/३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णय

मिति २०७६/२/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७६/२/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७६/१/१४ गते को २९ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णय

मिति २०७६/१/१४ गते को २९ औं कार्यपालिका बैठकको प्रेश बिज्ञप्ति