FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्णय

मिति २०७६/०२/३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णय

मिति २०७६/२/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७६/२/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७६/१/१४ गते को २९ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णय

मिति २०७६/१/१४ गते को २९ औं कार्यपालिका बैठकको प्रेश बिज्ञप्ति

२८ औ कार्यपालिका मिति २०७५/१२/२६ गते बैठकको निर्णयहरु

२७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु (२०७५/१०/१८)

२६ औ बैठक मिति २०७५/०९/१२ गते

मिति २०७५/०७/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७५/०६/२८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु