FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्णय

मिति २०७६/११/१५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६/१०/१७ गतेको ३८ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७६/७/२६ गते कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६/५/२७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६/३/७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६/३/६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६/३/०४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

मिति २०७६/०२/३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णय

मिति २०७६/२/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७६/२/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु