FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

उप-महानगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु

dhangadhisubmetro.ward10@gmail.com
9848628459
dhangadhisubmetro.ward8@gmail.com
9742842999
9742401694
9868542666
9849655442
khadak.kunjeda2043@gmail.com
9848470295
deejbhatta@gmail.com
9848425198
9811676117
9865956892
9848672031
dhangadhisubmetro.ward16@gmail.com
9862919666
dhangadhisubmetro.ward15@gmail.com
9815667432
9848420003
9811612119
9858426155
9814650946
dhangadhisubmetro.ward5@gmail.com
9848699142
deputy.mayor@dhangadhimun.gov.np
9848488901
9812627118
9848422333
9848425504
9825670751
9855036064
9848421759
dhangadhisubmetro.ward11@gmail.com
9858424763
dhangadhisubmetro.ward9@gmail.com
9812651022
9848128388
9814603850
dhan.mun.krishi@gmail.com
9848427143
9804625203
dhangadhisubmetro.ward1@gmail.com
9848689060
dillirajojha72@gmail.com
9848424852
9814692701
9848617470
9848463187
9812662571
dhangadhisubmetro.ward17@gmail.com
9848401892
dhangadhisubmetro.ward16@gmail.com
9848495355
rojgarsewakendradhn@gmail.com
9848732924
dhangadhisubmetro.ward1@gmail.com
9848494514
9858423315
9868297541
dhangadhisubmetro.ward6@gmail.com
9848606719
9860486216
9848420474
9814653373
9858424746
9848633431
9815628561
dhangadhisubmetro.ward13@gmail.com
9868785444
dhangadhisubmetro.ward10@gmail.com
9858477156
9821625623
9858426156
9865892020
dhangadhisubmetro.ward2@gmail.com
9848477550
eo@dhangadhimun.gov.np
9858433111
9812609661
9848601772
9858422545
9811619440
dhangadhisubmetro.ward18@gmail.com
9848493725
dhangadhisubmetro.ward17@gmail.com
9811675470
dhangadhisubmetro.ward2@gmail.com
9858424363
9865956892
9815608243
dhangadhisubmetro.ward7@gmail.com
9848487883
9868807603
9858422589
9848495888
9825680443
9848601632
9858421562
dhangadhisubmetro.ward14@gmail.com
9769020863
dhangadhisubmetro.ward12@gmail.com
9848407373
9848560555
9848979895
9848420396
9815685135
dhangadhisubmetro.ward3@gmail.com
9851158285
edu.dhangadi@gmail.com
091-526729 / 9762770029
9848451345 / 9825643632
9848422195
9800702430
9811693415
dhangadhisubmetro.ward19@gmail.com
9868433086
dhangadhisubmetro.ward18@gmail.com
9858420432
dhangadhisubmetro.ward9@gmail.com
9868547511
dhangadhisubmetro.ward3@gmail.com
9848420799
yojana.dhangadhi@gmail.com
9848552760
9848422773
9848445722
9861489134
9865605417
9800636798
9848419843
9865605417
dhangadhisubmetro.ward15@gmail.com
9848431386
dhangadhisubmetro.ward14@gmail.com
9804612752
bisttanka@yahoo.com
9848449857
9812662200
9858422335 / 091-521529
9848592311
dhangadhisubmetro.ward4@gmail.com
9848451123
mayor@dhangadhimun.gov.np
9858421134
9848455848
9848484171
9840422403
9804662923
9849693120
9848577942
1
ito.dhangadhi@gmail.com
9766407949