धनागढ़ी उप महानगरपालिका को प्रथम नगर परिषद२०७२/०९/२९ बाट पारित आगामी आ.वा.२०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रम